Politiikan A–Ö

Avioliitto: Kannatan kaikkien pariskuntien on yhtäläisiä oikeuksia. Allekirjoitin myös kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Kannatan myös äitiyslakia, joka mahdollistaisi naispareille hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen tunnustamisen jo ennen lapsen syntymää, ilman perheen sisäistä adoptiota.


Byrokratia (hist.): Hallintomalli, jonka tarkoituksena on tuottaa rationaalista toimintaa. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa siirtyminen pois prosesseista ja isoista kokonaisuuksista on tehnyt tästä vanhentuneen toimintatavan. Järjestelmästämme on tullut vaikeaselkoinen ja huonosti arkisiin tilanteisiin sopeutuva. Kaikki byrokratia ei ole turhaa, mutta moni julkisen hallinnon toimintatapa on vanhentunut. Järjestelmiämme tulee selkeyttää ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, sillä hallinnon pyörittäminen ei saa koskaan nousta lopputulosta merkittävämpään rooliin.


Cleantech: Uskon, että cleantech eli puhdas teknologia voi olla Suomen seuraava suuri menestystekijä. Suomessa tulisi panostaa erityisesti kiertotalouteen minimoimalla jätteiden määrä niin tuotteissa, palveluissa kuin ruoassakin, pidentämällä erilaisten hyödykkeiden elinkaarta ja panostamalla uusiutuvaan energiaan. Ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja täytyy varsinkin alkuvaiheessa tukea, jotta niitä otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Jyväskylässä on paljon puhtaan teknologian osaamista ja siinä on laajasti potentiaalia myös vientituotteeksi.


Demokratia: Uskon demokratian eli kansanvallan olevan paras mahdollinen valtiojärjestys. Kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmäämme on kuitenkin heikentynyt ja sitä tulee vahvistaa selkeyttämällä päätöksentekojärjestelmiämme ja luomalla uusia vaikuttamistapoja. Katso myös kohta P – Pormestarimalli.


EU: Maailmanhistorian menestyksekkäin rauhanprojekti, joka lopetti Euroopan sisäiset sodat. Kannatan unionin yhtenäistymiskehitystä, kunhan EU:n kansalaisten vaikutusmahdollisuudet päätöksenteossa turvataan. EU:ssa on nykyisellään paljon ongelmia, mutta Suomen kannattaa mieluummin olla tekemässä unionista parempaa, kuin jättäytyä sen ulkopuolelle. Monessa käytännön kysymyksessä parantanut ihmisten elämää, kuten ottamalla käyttöön yhteisen käteisvaluutan ja poistamalla roaming-maksut ensi kesänä.


Fasismi: Nostaa päätään maailmassa. Tämä johtuu siitä, että osa ihmisistä kokee ettei heidän ääntään kuunnella päätöksenteossa, politiikalla ei saavuteta tuloksia ja asioista on tullut vaikeasti hallittavia. Poliitikoilla on oltava henkinen tulosvastuu tekemisistään ja tahtotila huolehtia kaikkien ihmisten mukanaolosta sekä puolustaa ehdottomasti demokratiaa ja oikeusvaltiota. Äänekäs vähemmistö tai edes enemmistö ei saa rajoittaa muiden oikeuksia.


Globalisaatio: Maailmanlaajuinen verkottuminen eli globalisaatio on teknologian kehittymisen tulos, jolla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Suomi on tähän asti ollut globalisaation hyötyjä, sillä ilmiö on lisännyt Suomesta lähtevää vientiä ja sitä kautta tuonut lisää työpaikkoja. Kansainvälisesti demokratia ja ihmisoikeudet ovat parantuneet monissa maissa globalisaation myötä. Toisaalta viime vuosikymmeninä tapahtunut tuotannon siirtyminen Suomesta muualle, siirtolaisuuden lisääntyminen sekä vallan siirtyminen ylikansallisille organisaatioille ja suuryrityksille ovat globalisaation kääntöpuolia. Muun muassa verotukseen, kaupankäyntiin sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, joilla varmistetaan kaikkien toimivan samoilla pelisäännöillä. Globalisaatiota ei voi estää, mutta lainsäädännöllä siitä voidaan tehdä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää.


Hlbtqi: Seksuaalisuus ja sukupuoli eivät ole ihmistä määritteleviä tekijöitä. Ihmisten tulee saada olla ja toteuttaa itseään sellaisina kuin haluavat. Kolmannen sukupuolen tunnustamisen lisäksi tulisi olla mahdollista olla kokonaan määrittelemättä omaa sukupuoltaan virallisissa asiakirjoissa.


Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutos on kenties aikamme suurin uhka. Ilmaston lämpeneminen tuhoaa biodiversiteettimme, aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä ja johtaa ilmastopakolaisuuteen. Syksyllä 2015 solmittu Pariisin ilmastosopimus on merkittävä askel kohti maapallomme pelastamista. Pelkkä sopimuksen aikaansaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan nyt sovitut asiat on saatettava toteen. Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, päästövähennyksistä on pidettävä kiinni ja fossiiliset polttoaineet on korvattava biopohjaisilla tai päästöttömillä polttoaineilla.


Jyväskylä: Rakas Suomen Ateena, johon olen kuluneiden kahdeksan vuoden aikana pesiytynyt pysyvästi.


Kestävä kehitys: Suomesta on rakennettava sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Ilmastonmuutos ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen vaatii yhteiskunnalta riippumattomuutta niiden saatavuudesta ja kykyä kierrättää materiaalia.

Oikea hyvinvointiyhteiskunta pitää ihmisten ja talouden lisäksi huolta myös ympäristöstä. Luonnonvaroja ja ympäristöä tulee hyödyntää vain kestävällä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävällä tavalla. Elinkeinorakenteemme muutoksiin tulee hakea ratkaisuja puhtaasta teknologiasta, mutta ei ainoastaan työllisyyden vaan myös ympäristömme vuoksi.


Liikenne: Suomen liikennejärjestelmä tulee muuttumaan tulevaisuudessa robottiautojen sekä henkilö- ja tavaraliikenteen kilpailutuksen muuttaessa pelikenttää. Tilannetta on seurattava herkällä silmällä ja pidettävä säädökset ajan tasalla: byrokratia ei saa estää toimivia uudistuksia eikä lainsäädäntöön saa syntyä katveita, jotka aiheuttavat vahinkoa liikennepalveluiden toiminnalle tai vaarantavat liikenneturvallisuuden.

Uberin ja Onnibusin kaltaiset uudet toimijat ovat tervetulleita, mutta työntekijöiden on saatava asiallinen palkka ja vakuutukset työstään.

Julkista liikennettä tulee aktiivisesti kehittää niin paikallistasolla kuin valtakunnallisestikin. Tavoitteena tulee olla käyttäjille mahdollisimman edullinen ja vähäpäästöinen joukkoliikenne. Julkisen liikenteen panostukset tulee ensisijaisesti kohdistaa sinne, missä käyttöpotentiaali on suurin eli kaupunkikeskittymiin ja niiden välille. Kilpailurajoitukset eivät saa johtaa siihen, että kannattavien vuorojen käyttäjät kustantavat myös kannattamattomat yhteysvälit lippuhintojen ja vuorovälien kautta. Oikorata Jyväskylästä Lahteen tai ainakin kaksoisraide Tampereelle tulee saada rakennettua mahdollisimman pian.

Kaupungeissa kevyt liikenne tulee huomioida liikennemuotona muiden joukossa, jossa sujuvalle ja turvalliselle liikkumiselle annetaan selkeät väylät ja velvollisuus toimia vastuullisesti liikenteessä.


Maahanmuutto: Suomen on harjoitettava vastuullista ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa. Suomen on tarjottava turvaa ja suojelua hädänalaisille ja vainoa pakeneville. Pakolaiset jättävät kotimaansa vainon, turvattomuuden ja väkivallan uhan takia, joten on vain inhimillistä, että Suomi ottaa vastaan näitä tulijoita. Resurssit tulee kuitenkin kohdentaa ensisijaisesti kaikkein turvattomimmassa asemassa oleviin.

Jatkossa on pyrittävä siihen, että ensisijainen väylä pakolaisuudelle on kiintiöpaikkajärjestelmä. Näin voidaan auttaa naisia, lapsia ja vanhuksia sekä kokonaisia perheitä. Ennustettava tulijoiden määrä mahdollistaa järkevän pakolaisten asuttamisen ja kotouttamistoimenpiteiden aloittamisen. Spontaaneista turvapaikkahakemuksista on päästävä eroon ja pyrittävä koko EU:n voimin siihen, että turvapaikkahakemuksen voi jättää mahdollisimman lähellä kriisialuetta. Ihmissalakuljetuksesta on päästävä eroon.

Keskeistä on oleskelulupa- ja turvapaikkahakemusten ripeä käsittely, kotouttamistoiminpiteiden (mm. kielikoulutus) riittävä resursointi ja toimenpiteiden piiriin pääseminen välittömästi. Maahanmuuton lisääntyessä on pidettävä huolta, ettei Suomeen muodostu kaksi työmarkkinoita, vaan kaikki tekevät töitä samoilla ehdoilla. Maahanmuuttajillakin on oikeus oppia omaa kieltänsä ja ylläpitää omaa kulttuuriaan, mutta sen harjoittaminen ei saa olla ristiriidassa fyysisen koskemattomuuden, uskonnonvapauden ja demokratiakäsityksemme kanssa.


Nato: Suomi on jo käytännössä Naton ulkojäsen. Suomen on selkeytettävä kantansa sotilaalliseen liittoutumattomuuteen Euroopan jännitteiden kiristyessä. Asiasta tulisi tehdä kiihkoton analyysi ja sen pohjalta päätösesitys kansanäänestyksen harkittavaksi: joko Suomi on Naton jäsenmaa tai puolueeton valtio, joka valmistautuu puolustamaan aluettaan itsenäisesti. Harmaa välitila ei ole kestävä ratkaisu.


Oppivelvollisuus: Kannatan oppivelvollisuuden pidentämistä kattamaan toisen asteen tutkinnon.


Pormestarimalli: Kannatan pormestarimallin käyttöönottoa Jyväskylässä. Tällöin kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät yhdistettäisiin yhdelle ihmiselle, joka valitaan kunnallisvaalien tuloksen perusteella neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansanvalta toteutuisi näin paremmin. Mallia on kokeiltu Tampereella ja se astuu voimaan nyt myös Helsingissä.


Q


Rasismi: Vastustan kaikenlaista rasismia, vihapuhetta ja syrjintää. Vaikeistakin asioista voi keskustella kalustettuihin sisätiloihin soveltuvalla kielellä. Solvaamiseen ja ala-arvoiseen kielenkäyttöön on puututtava, että kaikki voivat osallistua keskusteluun eikä ketään ahdisteta.


Solidaarisuus: Solidaarisuus eli yhteisvastuu on minulle ja SDP:lle tärkeä arvo. Uskon että yhteiskunnan paras mittari on se, kuinka hyvin sen huonoimmat lähtökohdat saaneella menee. Solidaarisuus tarkoittaa sitä, että sinua autetaan kun tarvitset apua ja sinä vastaat auttamalla muita tarvitsevia. Kaveria ei jätetä -periaate on meille suomalaisille vanhastaan tuttu.


Tasa-arvo: Minulle tärkein arvo. Suomessa on edelleen paljon epätasa-arvoistavia asenteita ja rakenteita, jotka liittyvät muun muassa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Vanhemmuus ja vanhemmuuden kustannukset täytyy saada jaettua nykyistä tasaisemmin. Oikeus olla lastensa kanssa kuuluu myös miehille.

Maanpuolustus on yhtäläisesti molempien sukupuolten asia. Kannatan siirtymistä yleiseen kansalaispalvelukseen, jossa kukin sukupuolesta riippumatta saa koulutuksen kriisiaikoihin varautumiseen oman soveltuvuutensa ja vakaumuksensa mukaan. Sotilaallisten tehtävien lisäksi tämä kattaa väestönsuojelun, palo- ja pelastustoimen, lääkinnälliset tehtävät ja ympäristövahinkojen torjunnan.

Sukupuolten väliset erot työelämässä eivät ole asioita, jotka voidaan sivuuttaa kommentilla ”naisten ja miesten aloista”. Seksuaalinen suuntautuminen ei saisi koskaan vaikuttaa esimerkiksi etenemismahdollisuuksiin työuralla.


Ulkopolitiikka: Kannatan rauhantahtoista ja aktiivista ulkopolitiikkaa, jonka peruslähtökohtia ovat jäsenyys Euroopan unionissa sekä uskottava oma puolustus. Suomen täytyy lisäksi huolehtia itse omista naapuruussuhteistaan, eikä nojautua ainoastaan EU:n yhteisiin linjauksiin. Toimivat kahdenväliset suhteet ja diplomatia edesauttavat rauhan säilymistä kotimaassamme.


Verotus: Hyvinvointivaltiomme perustuu oikeudenmukaiseen verotukseen, jossa veroja maksetaan maksukyvyn mukaan. Progressio eli veroprosentin asteittainen nousu kasvavien tulojen myötä tulee säilyttää. Veronmaksu tuntuu oikeudenmukaiselta silloin, kun maksetuille veroille saadaan vastinetta. Verorahoin kustannetut palvelut on tarkoitettu myös keskiluokalle ja hyvätuloisille. Pääoman kasautuminen yhä harvemmille on yksi aikamme suurimmista haasteista. Siksi myös pääomatulot tulee saattaa progressiivisen verotuksen piiriin. Rikkain prosentti omistaa jo yli puolet maailman varallisuudesta ja trendi tulee jatkumaan. Työn verotuksesta tulee siirtyä vahvemmin suurten omaisuuksien, pääomatulojen ja kiinteistöjen verotukseen.


X


Yle: Yleisradio on merkittävä riippumattoman mediasisällön tuottaja Suomessa. Kotimaiselle draama- ja dokumenttituotannolle Yle on ehdottoman elintärkeä. Ylellä on merkittävä rooli yleissivistyksen ja suomalaisen kulttuurin vaalijana sekä suomalaisen kulttuurituotannon viennissä ulkomaille.

Erityisesti puolueettoman uutistenvälitysten takaamisessa Yleisradiolla on merkittävä rooli. Ylen tulee tuottaa palveluja suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla maassa käytetyillä yleisimmillä kielillä.


Z


Å


Äänioikeus: Kansalaisoikeus ja -velvollisuus, jonka käyttäminen ja säilyttäminen on minulle pyhä asia. Äänestän aina varsinaisena vaalipäivänä ja juon sen päälle vaalikahvit.


Öljy: Fossiilisista polttoaineista tulee luopua. Liikenteessä fossiiliseen öljyyn pohjautuvat polttoaineet tulee korvata biopohjaisilla tai päästöttömillä polttoaineilla. Katso myös kohdat C – Cleantech, I – Ilmastonmuutos ja K – Kestävä kehitys.